Privacy/AVG

Vanaf 25 mei 2018 is elke organisatie gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde wetgeving in de gehele Europese Unie (EU). Voor ons als Stichting Leefbaar Beuseberg (SLB) betekent dit dat wij beleid hebben opgesteld waarin beschreven is op welke manier we met persoonsgegevens van onze vrijwilligers, vrienden, donateurs en leveranciers omgaan. Dit beleidsstuk is vastgesteld door het bestuur van de SLB. Dit beleid zal indien nodig worden geüpdatet en vanaf heden is de meest actuele versie altijd beschikbaar op onze website. Naast dit beleid zijn er meer gevolgen voor onze vrijwilligers. Zo zullen bijvoorbeeld vrijwilligers met toegang tot persoonsgegevens gehouden worden aan een geheimhoudingsverklaring.

SLB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
  deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
  zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
  respecteren.

Als SLB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons beleid, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen, dan kunt u zich wenden tot het bestuur.

Verwerking van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door SLB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de vrijwilligersfunctie of taak. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SLB de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijke) Adresgegevens;
 • (Zakelijke) Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geboortedatum;

Voor Vrienden die ons financieel steunen, donateurs en leveranciers wordt ook vastgelegd:

 • (Zakelijke) Bankgegevens.

Voor Vrienden die ons gemachtigd hebben om mede namens hen bezwaar aan te tekenen:
-Instemming.

Uw persoonsgegevens worden door SLB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men vrijwilliger, vriend, donateur of leverancier is en daarna alleen in de financiële administratie, voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Bewaartermijn
De SLB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens SLB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
  geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe
  is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vastgesteld door het bestuur van Stichting Leefbaar Beuseberg

Holten, datum 4 juni 2021

Scroll naar boven