Ontstaan en doelstelling

De stichting zet zich op dit moment in om de invloed van infrastructurele bouwwerken die nodig zijn voor de energietransitie tot een minimum te beperken en te zoeken naar alternatieve vormen van energiewinning. Met als hoofddoel om de leefbaarheid in het gebied Beuseberg/Zuurberg en de onderlinge saamhorigheid tussen haar bewoners te behouden.

Alternatieven voor energietransitie en (andere) goede ideeën zijn van harte welkom!

Hoe is het allemaal begonnen?

Op 18 maart 2021 wordt in de Buurtvereniging Beuseberg App een eerste oproep gedaan aan iedereen om zitting te nemen in een belangengroep die zich als klankbordgroep wil inzetten om de gemeente Rijssen-Holten te volgen en, waar mogelijk te adviseren, in de zoektocht naar draagvlak voor het vinden van locaties voor windmolens. Als gevolg van het geringe aantal eerste aanmeldingen wordt er op 25 maart een tweede oproep gedaan. Er melden zich nu aanzienlijk meer personen, waarvan Manon Klein Teeselink en Richard Coster uiteindelijk namens de Beuseberg zitting nemen in de Klankbordgroep.

Ook wordt er op 25 maart op de Beuseberger Buurtwacht App een plattegrond geplaatst door Wim van Coeverden met daarop de zoekgebieden waar de gemeente naar draagvlak wil gaan zoeken. Dit ontaardt al snel in een levendige berichtenstroom in deze appgroep. Omdat deze appgroep daar niet voor bestemd is besluit Rita Beldman op 20 april een nieuwe appgroep “Leefbaar Beuseberg” aan te maken, waar zich vervolgens in no-time meer dan 100 mensen voor aanmelden.

Diezelfde dag, 20 april, stelt Wim Jansen in die appgroep voor om meningen, ideeën etc. met elkaar uit te wisselen. Hij roept op om tot eenheid te komen en stelt voor om een online bijeenkomst op te zetten. Aangezien Rita met deze appgroep is begonnen stelt Wim aan Rita en Richard voor om even samen aan tafel te gaan zitten om te kijken hoe e.e.a. te structureren valt. Op vrijdagavond 23 april wordt onder het genot van een consumptie bij Rita en Paul de Goede thuis besloten om een Teams Meeting op te zetten. Die avond zal deze meeting vooral nog een informerend karakter kennen. Meningen, ideeën en andere relevante zaken kunnen worden uitgewisseld en wellicht komt daar iets concreets uit voort waar we als groep verder mee willen en/of kunnen gaan. Of we kiezen er mogelijk voor om ons bij andere gelijkgestemde belangengroepen aan te sluiten.

Iedereen in de appgroep Leefbaar Beuseberg kan op 27 april aansluiten bij de eerste bijeenkomst. Een 16-tal personen meldt zich hiervoor aan en tijdens dit overleg zijn de volgende concrete afspraken gemaakt:                                                                                                              

  • Rita Beldman en Erik Jansen schuiven aan bij een overleg waarbij alle actiegroepen (gemeentebreed) aan tafel zitten met als plan om gezamenlijk op te trekken. Daarbij zal er aandacht zijn voor de volgende vragen: Is er binnen de Beuseberg groep juridische kennis op bestuursrechtelijk vlak aanwezig? Wordt er een huis-aan-huis handtekeningenactie gehouden? Vormen zich groepen die zich bezig gaan houden met alternatieve vormen van energie-transitie?
  • Aansluitend komt deze groep van 16 personen weer bij elkaar om eventueel verdere invulling te geven aan deze 3 vragen en daarvoor mogelijk ieders hulp te vragen.                                          
  • De handtekeningenactie wordt opgepakt door Gerrit Jansen en Pieter Jongbloed.

Op 29 april vindt de eerste informatieavond plaats van de gemeente. Deze avond wordt door velen als een aanfluiting ervaren. Een “Feel Good Show” van de gemeente, zonder ruimte om prangende vragen te kunnen stellen.

Op 1 mei  is er een tweede Teams meeting van de groep van 16 waarbij we naar de volgende 3 punten keken.

  1. De handtekeningenactie. Deze moest een juridische vorm krijgen. Dit werd door ons meegenomen uit de informatieavond met de andere  actiegroepen.
  2. Vragen aan de gemeente. Wij besloten met een groep van 4 personen de stukken die we rond dit onderwerp konden vinden geheel te ontrafelen om te komen tot een lijst van 100 vragen aan de gemeente.
  3. Een stichting oprichten. De overweging om een stichting in het leven te roepen om indien nodig ook juridisch sterk te staan. Dick van den Houten neemt op eigen initiatief het voortouw en besluit een stuk te schrijven waaraan de groep zich kan vasthouden en na zorgvuldige overweging kan besluiten tot het oprichten van een stichting.

Inmiddels werd ook al flink de aandacht getrokken in de media door het posten van berichten op de social media en het plaatsen van spandoeken op een zestal locaties in de Beuseberg.

Het besluit tot het oprichten van de stichting, die de naam Leefbaar Beuseberg meekrijgt, werd genomen op 8 mei toen nog eens 13 mensen zich aansloten bij een derde Teams meeting. De plannen en ideeën werden uit de doeken gedaan aan circa 30 betrokken personen. Door achter de schermen al te hebben gepolst bij een aantal mensen werd diezelfde avond nog een bestuur geformeerd en kreeg deze de volledige goedkeuring van alle aanwezigen.

Het bestuur van de Stichting Leefbaar Beuseberg wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter: Pieter Jongbloed

Secretaris: Ronald Achtereekte

Penningmeester: Paul de Goede

Vriendenkring: Wim van Coeverden, Henk Beldman, Marlies Bontje, Richard Coster en Wim Jansen

Dick van den Houten heeft zich als adviseur, samen met Marlies, volop ingezet om de stukken voor een op te richten stichting verder voor te bereiden. Op 19 mei werd de oprichtingsakte van de stichting door het bestuur bekrachtigd bij notaris Verbeek te Markelo.

De Stichting Leefbaar Beuseberg is een feit.

Scroll naar boven