Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2021-2024

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. De Stichting
2.1. Doelstelling
2.2. Het bestuur
2.3. Huishoudelijk reglement
2.4. Adviesraad Vriendenraad en Vriendenkring van Stichting Leefbaar Beuseberg
2.5. Commissies
3. Werkgebied van de Stichting
4. Financiën
4.1. Ontvangsten
4.2. Donaties, giften en bijdragen
4.3. Toegestane uitgaven
4.4. Begroting en jaarrekening
4.5. Vermogen
5. Samenwerkingsverbanden
6. Website
7. Activiteiten
8. Looptijd Beleidsplan

1. Inleiding

De Gemeente Rijssen-Holten (Gem RH) heeft om uitvoering te geven aan het Rijksbeleid inzake de Energietransitie alsmede de Regionale EnergietransitieStrategie RES Twente een aanzet gegeven dit in gemeentelijk transitiebeleid te implementeren. Daartoe is een opdracht gegeven aan Bosch & van Rijn, Adviesbureau voor windenergie in Nederland gevestigd te Utrecht (B&vR) om te inventariseren welke locaties geschikt zijn om windmolens te plaatsen. B&vR heeft in een conceptversie 1.2 rapport uitgebracht dat door Gem RH is gecommuniceerd. Het rapport van B&vR levert meer dan 100 vragen c.q. onduidelijkheden op!

In het buurtschap Beuseberg Holten is een groep verontruste burgers samengekomen om de zorgen te uiten over schade aan de gezondheid, aan de leefomgeving, aan de sociale verhoudingen tussen mensen met tegengestelde belangen, door slagschaduw en financiële schade onder meer door waardedaling.

Hieruit is voortgekomen dat op 17 mei 2021 bij Notaris Verbeek van Geurts en Verbeek Notarissen te Markelo een akte gepasseerd is waarbij de Stichting Leefbaar Beuseberg is opgericht.

2. De Stichting

Stichting Leefbaar Beuseberg is een particulier initiatief van een aantal burgers uit de Beuseberg dat zich grote zorgen maakt over de wijze waarop door de gemeente Rijssen-Holten plannen zijn gemaakt voor de plaatsing van windturbines in het algemeen en in de Beuseberg in het bijzonder.

De Stichting erkent de noodzaak van de Energietransitie. De Stichting erkent ook dat het nodig kan zijn dat voor de uitvoering van de Energietransitie maatregelen nodig zijn die niemand in zijn of haar voor- of achtertuin wil. De Stichting vindt de mate waarin en ook de wijze waarop de plannen dreigen te worden uitgevoerd onaanvaardbaar. De Stichting is graag bereid om mee te denken over hoe de Energietransitie in onze gemeente kan plaatsvinden maar dan vanaf de basis en niet alleen maar over de locaties waar windmolens kunnen worden geplaatst.

De voorgenomen activiteiten van de Stichting zijn er primair op gericht om de plaatsing van windmolens, zonneparken (maar ook transformatorgebouwen of eventuele telefoonmasten en dergelijke) in het gebied van de Beuseberg zo mogelijk te voorkomen. In de statuten wordt gesproken over infrastructurele objecten. Waar dat niet mogelijk is zal de Stichting zich inzetten om de schade zoveel mogelijk te beperken en ondersteuning leveren bij acties om deze schade voldoende te compenseren. Uiteindelijk gaat het om het in stand houden van onze leefomgeving en de leefbaarheid van ons mooie buurtschap.

Daarom is ons secundaire doel dat we ons inzetten om de leefbaarheid te bevorderen.

De Stichting erkent dat het in het belang van individuele bewoners van het gebied kan zijn om medewerking te verlenen aan de plaatsing van windmolens en/of zonneparken. En stelt vast dat het, bij nagenoeg alle locaties die zijn genoemd in het rapport B&vR, zal leiden tot schade bij andere burgers.

De Stichting wil duidelijk maken dat het op geen enkele wijze positie zal innemen als dit leidt tot scheuring van de gemeenschap maar zal wel individuele bewoners in ons doelgebied behulpzaam zijn om voor de eigen rechten op te komen.

Tenslotte erkennen we de noodzaak van transitie. Maar vinden ook tegelijkertijd dat Gem RH veel meer zou kunnen inzetten op energiebesparing. En dat er heel veel meer mogelijkheden zijn om zonnepanelen te plaatsen op daken (tenminste als de infrastructuur dat aankan) als er voldoende capaciteit is op het netwerk om zo de geproduceerde stroom af te nemen). Gem RH zou ook veel meer kunnen inzetten op onderzoek naar alternatieve wijzen om energie te genereren. In ons buurtschap bevindt zich een waterzuiveringsinstallatie waar je energie mee kunt genereren; nergens in de plannen van Gem RH lees je iets om hiervan gebruik te maken. Ook het kleinschalig genereren van elektriciteit bij de stuwdammen in de Schipbeek en de Regge wordt niet genoemd. Zo zijn er vormen van windenergie met lage torentjes, zonder wieken.

Zonnepanelen genereren alleen energie als er UV is. Als er mogelijkheden zijn om deze energie op te slaan heb je daarmee een alternatief voor torenhoge windmolens. Er zijn low tech en low cost mogelijkheden om deze energie op te slaan. Onderzoek om energie uit Pv-panelen om te zetten naar waterstof leidt tot steeds grotere efficiency en daarmee lagere kosten hiervan.

2.1. Doelstelling van de Stichting

 De tekst van de doelstelling is opgenomen in art. 2 van de statuten en luidt:

DOEL

1. De Stichting heeft als doel:

A. het voorkomen van de realisatie van infrastructurele objecten, met name windturbines en zonneparken, in het gebied Zuurberg/Beuseberg en de directe omgeving,  gelegen in de gemeente Rijssen-Holten;

B. het behartigen van belangen van (rechts)personen die tegenstander zijn van de realisatie van de onder A. genoemde objecten;

C. de instandhouding van het karakter en de verbetering van de leefbaarheid van genoemd gebied Zuurberg/Beuseberg;

D. het bevorderen van onderzoek naar en het informeren over het gebruik en de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen en de mogelijkheid om energie duurzaam op te slaan.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de Stichting.

2. De Stichting beoogt het algemeen maatschappelijk belang en heeft geen winstoogmerk.

2.2. Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: Pieter Jongbloed voorzitter, Ronald Achtereekte secretaris en Paul de Goede penningmeester.

2.3. Huishoudelijk reglement

De Stichting stelt een huishoudelijk reglement samen waarin allerlei taken en bevoegdheden van stichtingsorganen en functionarissen nader zijn uitgewerkt. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten; bij strijdigheid tussen statuten en reglement zijn de statuten leidend.

2.4. Adviesraad Vriendenraad en Vriendenkring van Stichting Leefbaar Beuseberg

De stichtingsvorm is gekozen om snelle en flexibele besluitvorming mogelijk te maken.

Deze vorm heeft als nadeel dat er geen leden kunnen zijn zoals dit wel bij een vereniging het geval is. Eenieder die woonachtig is in ons werkgebied en zich betrokken voelt bij de doelstellingen van de Stichting kan Vriend van de Stichting worden en kan de Stichting financieel ondersteunen.

Uit de personen die zich aanmelden wordt een zogenaamde Vriendenraad gekozen. Deze Vriendenkring bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 10 personen.

De taken en bevoegdheden van de Vriendenraad en de Vriendenkring zijn uitgewerkt in het huishoudelijk reglement van de Stichting.

De Vriendenraad heeft als belangrijkste bevoegdheid om het bestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven en het recht om geïnformeerd te worden door het bestuur.

Vrienden die bereid zijn om een actieve bijdrage te leveren om onze doelen te realiseren maken deel uit van de Vriendenkring.

2.5. Commissies

Het bestuur van de Stichting kan commissies benoemen met een bepaalde opdracht. Een commissie kan bestaan uit leden van het bestuur, leden van de Vriendenraad of Vriendenkring maar ook derden en meer in het bijzonder ter zake deskundigen.

3. Werkgebied van de Stichting

Het werkgebied van de Stichting omvat het gedeelte van gem RH vanuit het dorp Holten, zuidelijk van de Markeloseweg, oostelijk van de N332 tot aan het grondgebied van de gemeenten Hof van Twente en Lochem. Wij noemen dat gebied verder “Beuseberg”.

Het werkgebied kan ook omvatten aangrenzende gebieden (ook in andere gemeenten), indien bijvoorbeeld de plaatsing van windmolens tot gevolg zou hebben dat binnen het eigen grondgebied slagschaduw of andere schade zou ontstaan dan wel op enig andere wijze overlast zou kunnen veroorzaken.

4. Financiën

4.1. Ontvangsten

De Stichting is er op gericht om niet over een groter vermogen te beschikken dan noodzakelijk is voor het realiseren van haar doelstellingen. Om inzicht te geven in de omvang van de geraamde benodigde middelen zal jaarlijks een begroting worden opgesteld. De Stichting kan middelen ontvangen uit “bijdragen van Vrienden”, donaties en giften. De Stichting stelt voorwaarden aan de ontvangst hiervan.

4.2. Donaties, giften en bijdragen

Met betrekking tot donaties en giften is het bestuur gerechtigd om anonieme contante bedragen te ontvangen tot een maximum bedrag van 2.000 euro per gift. Indien een (rechts-)persoon een hogere gift wil bijdragen is daarvoor een bestuursbesluit nodig waarbij een gewone meerderheid instemt met deze ontvangst. De personalia van de persoon die een dergelijke gift wil bijdragen zullen eventueel op zijn verzoek niet worden bekend gemaakt maar zullen wel geregistreerd worden door de penningmeester van de Stichting. De Stichting zal daarbij de regels inzake schenkingsrecht en successierecht in acht nemen.

De “bijdragen van Vrienden” zullen worden bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting. Een nadere toelichting inzake de “bijdragen van Vrienden” is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van Stichting Leefbaar Beuseberg.

4.3. Toegestane uitgaven

De Stichting wil haar doelstellingen bereiken door:

– actie te voeren tegen het gemeentelijk beleidsplan

– de nationale, regionale en lokale pers te voorzien van informatie

– informatie te delen met iedereen die met de Energietransitie Gem RH alsmede met RES Twente te maken heeft in het bijzonder met collega groeperingen met soortgelijke doelstellingen in andere delen van de gemeente

– informatie te verstrekken door wie en op welke wijze raadsleden kunnen worden beïnvloed

– informatie te verstrekken op welke wijze in het besluitvormingsproces bezwaar kan worden aangetekend

–  het ontwikkelen van een eigen website en/of Facebook pagina en Instagram pagina waarbij diverse documenten, afbeeldingen en video’s  beschikbaar worden gesteld

– het bemiddelen bij en ondersteunen van juridische bijstand zowel gericht op het indienen van zienswijzen en bezwaren tegen eventuele wijzigingen van bestemmings- c.q. omgevingsplannen, bouwvergunningen en daarmee samenhangende zaken als MER en de voorgenomen wijziging van status Natuur Netwerk Nederland, als gericht op (planschade-)vergoedingen

– het op eigen titel en namens personen die de Stichting daartoe hebben gemachtigd indienen van zienswijzen en bezwaar/beroep tegen bouwvergunningen en daarmee samenhangende zaken als hiervoor benoemd.

Niet toegestaan worden uitgaven om bestuursleden of Vrienden op enigerlei wijze een beloning of vergoeding toe te kennen. Kosten die worden gemaakt door bestuursleden komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking als deze kosten vooraf in de jaarbegroting zijn opgenomen en goedgekeurd dan wel na goedkeuring van het bestuur. De Stichting stelt zich ten doel om, exclusief de kosten van oprichting, maximaal 15% van de jaarlijkse ontvangsten aan te wenden voor de kosten van instandhouding van de Stichting.

4.4. Begroting en jaarrekening

Voor het boekjaar 2021 wordt voorlopig geraamd dat de ontvangsten tussen de 500 en 15.000 euro zullen bedragen.

De feitelijke kosten van oprichting worden geraamd op < 500 euro.

De feitelijke kosten aan actiemiddelen (spandoeken, flyers, drukwerk, t-shirts, advertenties en bouw + onderhoud website) worden geraamd op 2.000 tot 3.000 euro.

De verwachte uitgaven aan juridische bijstand worden vooralsnog geraamd op maximaal

10.000 euro.

De huidige verwachting van inkomsten en uitgaven voor komende jaren is dat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven tussen de 2.500 en 5.000 euro bedragen. Elk jaar zal de penningmeester een begroting opstellen voor het komende jaar door het bestuur vast te stellen uiterlijk voor aanvang van het begrotingsjaar.

Verantwoording wordt afgelegd door middel van een jaarrekening uiterlijk binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar vast te stellen.

4.5. Vermogen

Het bestuur is bevoegd om een deel van de ontvangsten te reserveren voor activiteiten in de komende jaren. Dit vermogen zal worden beheerd op een niet-risicodragende wijze.

5. Samenwerkingsverbanden

Stichting Leefbaar Beuseberg zoekt actief samenwerking met andere organisaties en groeperingen binnen de gemeente en in direct aansluitende gebieden voor zover deze een soortgelijke doelstelling kennen.

6. Website

De Stichting organiseert een eigen website www.leefbaarbeuseberg.nlalsmede sociale media als een WhatsApp groep, een eigen Facebook pagina, YouTube-kanaal en een Instagram pagina.

Op deze website en op de sociale media wordt informatie gegeven over het hoe, waarom e.d.

De sociale media worden gebruikt om Vrienden en andere belangstellenden snel te informeren over allerlei zaken.

7. Activiteiten

De Stichting zal alle middelen en creatieve suggesties ondersteunen en inzetten om Gem RH te overtuigen dát het anders kan en hóe het anders kan.

8. Looptijd Beleidsplan

Dit beleidsplan kent een geldigheid tot 31 december 2024. In de loop van het najaar van 2023 zal, mede afhankelijk van de realisatie van de primaire doelstellingen, een update plaatsvinden.

Scroll naar boven